การศึกษาสภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ชื่อเรื่อง    การศึกษาสภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ผู้ศึกษา           ตวงรัตน์   เกียรติคุณรัตน์

หน่วยงาน       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ปีที่พิมพ์          2557

บทคัดย่อ  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

สพม.๓๓ ร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น ๒ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑  นิเทศ ติดตาม  ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ระยะที่ ๒  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สมศ. ประกาศกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็น ๒ ระยะ คือ ช่วงการประเมินระยะที่ ๑ วันที่ ๑๗ มกราคม – ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ และช่วงการประเมินระยะที่ ๒ ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสถานศึกษาในสังกัด สพม.๓๓ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน จำนวน ๕๐ โรงเรียน จะได้รับการประเมินในช่วงการประเมินระยะที่ ๒

Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
Categories: Uncategorized | 1 ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.